Modtagestationen indsamler hvert år ca. 1.000 tons farligt affald fra over 400 kunder. Det gør os i stand til at forhandle gode priser hjem hos godkendte behandlere af farligt affald. Logistisk giver det os mulighed for, at lave hyppige afhentninger, hvor vi udnytter vores biler fuldt ud. Vi kan derfor tilbyde konkurrencedygtige priser.

Du kan aflevere dit farlige affald direkte til modtagestationen, bestille afhentning pr. telefon eller udfylde en bestilling på vores hjemmeside, med oplysninger om hvilke typer farligt affald, der skal afhentes.

Alt afhentning er gratis, forudsat affaldet er korrekt emballeret og sat frem så det er umiddelbart tilgængelig med palleløfter eller sækkevogn, så det på kørefast underlag kan bringes på vores lastbil. Har du mindre end 100 kg eller skal affaldet afhentes med slamsuger, er det dog mod betaling. Når året er omme, kan du logge på www.ads.mst.dk. Her vælger du “Rapporter” og “Øvrige” og derefter vælges “Virksomhedsrapport (R016)”. Af denne rapport kan du se, hvad vi har indberettet til AffaldsDataSystemet.

Vi har vore egne biler og chauffører, der sikrer, at transporten overholder ADR-reglerne for transport af farligt gods på landeveje. Vi udfylder også de papirer, der skal følge med affaldet. Alt, du skal gøre er, at underskrive ved afhentningen.

Med denne ordning får du en lokal samarbejdspartner, så du hurtigt og effektivt kan komme af med dit farligt affald. Når året er omme, modtager du en årsopgørelse over afleveret farligt affald, således du kan dokumentere til miljømyndigheden, at du har bortskaffet dit farlige affald på forsvarlig vis.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er affald, der kan gøre skade på både mennesker og miljø. Selv i meget små mængder kan det være til fare for sundheden, eller det kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller havmiljøet. Derfor er det vigtigt, at farligt affald opbevares, indsamles og behandles korrekt.Affald, som er opført i EAK-listen til Affaldsbekendtgørelsen's Bilag 2 og markeret med fed skrift, anses for at være farligt affald.

Viden om farligt affald kan indhentes via produkternes sikkerheds-datablade og mærkning samt indholdsstoffernes klassificering, jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer. Affald fra produkter, der er mærket med de orange faresymboler, er som regel farligt affald. Hvis der er tvivl om affaldets farlighed, skal affaldet ud fra forsigtighedsprincippet betragtes som farligt affald, indtil der foreligger tilfredsstillende dokumentation, og skal, indtil dokumentationen foreligger, håndteres som farligt affald.

Alt afhentning er gratis, når du har mere end 100 kg